راه اندازی مرکز تماسبا گسترش و پیش*رفت هر چه بیشتر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباط، امکان وجود مشکلات / نیازمندی های متفاوت نیز افزایش یافته است. پاره*ای از این مشکلات / نیازمندی ها می*توانند در زمان استفاده از سرویس *های مختلف سازمانی توسط کاربران خارجی و یا داخلی ایجاد شوند.

برای مطرح نمودن مشکلات / نیازمندی ها در دسترس*ترین راه، استفاده از تماس تلفنی است که کاربران خارج سازمان (مشتریان) یا کاربران داخل سازمان می*توانند از آن استفاده کنند. بنابراین وجود مرکز تماس (Contact Center) و مرکز پاسخگویی به مشتریان (Help Desk) ضرورت پیدا می*کند.

راه اندازی مرکز تماس

برای ایجاد این*گونه مراکز می*توان از روش*های سنتی و یا روش*های نوین استفاده نمود. راه اندازی مرکز تماس روش*های سنتی به صورت آنالوگ و نیمه*دیجیتال بوده و عموماً بر*پایه سیستم*های مبتنی بر PBX هستند در*صورتی*که روش*های نوین کاملاً دیجیتال و مبتنی بر IP هستند. برای راه اندازی مرکز تماس (Call Center) مبتنی بر IP از استانداردها و راهکارهای VoIP استفاده می*شود.

راه اندازی کال سنتر

در این راستا ایجاد و پیاده سازی یک مرکز تماس (Contact Center) حداقل امکانات زیر را برای سازمان ها فراهم خواهد نمود:

تمرکز بر روی کسب*و*کار سازمان
سرویس*دهی جامع
صرفه*جویی در هزینه ها
توجه ویژه به مشتریان سازمان
ایجاد ساختار ارتباطی هوشمند و توانمند
ایجاد یکپارچگی سرویس ها
ایجاد سیستم مدیریت مشتری
ایجاد محتویات مبتنی بر دانش
پشتيبانی شبکه

شبکه* های محلی از قدیمی* ترین و اولین انواع شبکه* های کامپیوتری هستند. پیشرفت فناوری در حوزه فناوری اطلاعات باعث شده است تا نیازمندی* های امروزی ظرفیت* پذیری در شبکه* های محلی تحت پوشش قرار گیرند. از آن*جایی که بنا به خصوصیات نظام* های کسب و کاری، غالباً شبکه *های محلی تأثیر مستقیمی بر روی اثربخشی نظام کسب و کار دارند، فناوری* ها و تکنولوژی* های نوین، بخش عمده ای از این نیازمندی* ها را تحت پوشش قرار داده* اند.

راه اندازی شبکه

به کمک این چنین فناوری* های نوین در شبکه* های محلی امروزی و به جهت تحت پوشش قرار دادن نیازمندی* های نظام *های کسب و کاری امروزی، شبکه* های محلی می* بایست دارای خصوصیات ویژه *ای در سطح ساختار و معماری آن*ها باشند. پشتیبانی شبکه

از اهم این خصوصیات می *توان به ظرفیت* پذیری مناسب در لایه* های مختلف شبکه* های محلی، ایجاد افزونگی و تحمل* پذیری خطا در سطوح مختلف، کمینه نمودن مدت زمان بازیابی در زمان بروز اختلالات، گسترش *پذیری مناسب، امن* سازی زیرساخت ارتباطی شبکه* محلی، تحت پوشش قرار دادن نیازمندی* های رفتار ترافیکی به جهت بهره* مندی از سرویس *های ارزش افزوده و... اشاره نمود.

شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد متخصص در طراحی شبکه ، راه*اندازی شبکه ، پشتیبانی شبکه و مشاوره شبکه بسیاری از حوزه های پیشرفته در این زمینه می*باشد.

راه اندازی دیتاسنتر

در حوزه فعال مرکز داده، امروزه رویکرد مجازی* سازی دارای جایگاه ویژه* ایست و فناوری* های زیادی به جهت افزایش سطح مجازی* سازی مراکز داده تولید شده* اند که شناخته شده* ترین این فناوری* ها، مربوط به فناوری* های مجازی*سازی در سطح سرورهاست. فناوری *های مجازی* سازی به صورت کلی به سه دسته عمده تقسیم* بندی می* شوند که هر کدام از دسته* ها راه اندازی ديتاسنتر در سطوح و لایه* های مختلف مراکز داده، راه اندازی دیتاسنتر باعث افزایش سطح مجازی* سازی و در نتیجه افزایش اثربخشی، بهینگی، راندمان و بازدهی خواهد شد.

دسته اول مربوط به مجازی* سازی در سطح تجهیزات که شامل فناوری* های مجازی* سازی در سطح سرورها و تجهیزات زیرساختی شبکه می* باشد. دسته دوم مربوط به خوشه* بندی تجهیزات زیرساختی شبکه است که با استفاده از آن*ها دو یا چند تجهیز با یکدیگر ترکیب شده و تشکیل یک تجهیز منطقی را می* دهند که باعث ساده* سازی معماری و ساختار هم*بندی و همچنین بهینه* سازی گسترش *پذیری، مقیاس *پذیری و تحمل* پذیری خطا خواهد شد. دسته سوم مربوط به کارگیری راهکارهای رایانش ابری است که سطح جدیدی از مجازی* سازی را ممکن ساخته است.

در حوزه غیر فعال مرکز داده نیز، امروزه یکی از دغدغه*های مهم، سطح مصرف انرژی در مراکز داده و تمایل به کمینه نمودن سطح مصرف انرژی، بدون تأثیرگذاری بر روی پارامترهای کیفی و کارامدی مراکز داده است. پیرو این رویکرد، فناوری* ها و راهکارهای زیادی در قالب فناوری* های مراکز داده سبز (Green DC) ایجاد شده اند که هدف آن*ها تمرکز بر روی تمامی حوزه* ها و بخش* های غیر فعال مرکز داده به جهت کاهش مصرف انرژی است.